1. Trang chủfruitSản phẩm KHCNfruitHoa và Cây cảnhfruitGiống mới được công nhận
DANH MỤC CÁC GIỐNG HOA ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN


TT Tên giống Mức độ công nhận Năm công nhận Cấp công nhận Nguồn gốc giống Chi tiết
1 Đồng tiền ĐTH 125 Tạm thời Năm 2006 Cấp Bộ Nhập nội Chi tiết
2 Đồng tiền ĐTH 199 Tạm thời Năm 2006 Cấp Bộ Nhập nội Chi tiết
3 Lily Sorbonne Chính thức Năm 2009 Cấp Bộ Nhập nội Chi tiết
4 Loa kèn Tứ Quý Sản xuất thử Năm 2009 Cấp Bộ Nhập nội Chi tiết
5 Lan Hồ Điệp LVR2 Sản xuất thử Năm 2010 Cấp Bộ Nhập nội Chi tiết
6 Lan Hồ Điệp LVR4 Sản xuất thử Năm 2010 Cấp Bộ Nhập nội Chi tiết
7 Cúc CN07-6 Sản xuất thử Năm 2010 Cấp Bộ Nhập nội Chi tiết
8 Lan HĐ Tiểu Kiều Tím Sản xuất thử Năm 2011 Cấp Bộ Nhập nội Chi tiết
9 Lan HĐ Ban Mai Hồng Sản xuất thử Năm 2011 Cấp Bộ Giống lai tạo Chi tiết
10 Hồng môn HMC 01 Sản xuất thử Năm 2011 Cấp Bộ Nhập nội Chi tiết
11 Hồng môn HMC 04 Sản xuất thử Năm 2011 Cấp Bộ Nhập nội Chi tiết
12 Lily Belladonna Sản xuất thử Năm 2011 Cấp Bộ Nhập nội Chi tiết
13 Lay ơn đỏ 09 Chính thức Năm 2012 Cấp Bộ Nhập nội Chi tiết
14 Thược dược TDL 03 Sản xuất thử Năm 2012 Cấp Bộ Nhập nội Chi tiết
15
16
17
18
Thược dược TDL 05
Đào Bích GL2-1
Đào Phai GL2-2
Đào Bạch GL2-3
Sản xuất thử
Sản xuất thử
Sản xuất thử
Sản xuất thử
Năm 2012
Năm 2013
Năm 2013
Năm 2013
Cấp Bộ
Cấp Bộ
Cấp Bộ
Cấp Bộ
Nhập nộiChi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết