Văn bản QLNN về quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

1. Thông tư số 18/2012/TT-BKHCN ngày 02/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ hướng dẫn tiêu chí và quy trình xác định công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, Danh mục công nghệ cấm chuyển giao.

- Nội dung thông tư

2. Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

- Nội dung thông tư

3. Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015 quy định quản lý nhiệm vụ khoa học  và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Nội dung thông tư

4. Quyết định số: 95/2007/QĐ-BNN ngày 27/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới.

- Nội dung Quyết định

5. Thông tư số 13/2015/TT-BNNPTNT ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới áp dụng cho ngành nông nghiệp và PTNT.

- Nội dung thông tư

6. Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước.

Nội dung thông tư

7. Thông tư số 43/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ, quản lý tài chính của nhiệm vụ khoa học công nghệ và công tác tổ chức cán bộ của các tổ chức khoa học  công nghệ công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Nội dung thông tư

8. Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nội dung thông tư

9. Quyết định số: 2580/QĐ-BNN-KHCN ngày 02/7/2018 Sửa đổi khoản 1 điều 1 Quyết định 3869/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/9/2015 Quy định một số nội dung, định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Nội dung quyết định

 

 

 

Tin khoa học công nghệ

Thư viện Video-clip

Trang thông tin điện tử của Viện nghiên cứu Rau quả
Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại : 84-024.38276254 - Fax : 84-024.38276148
Email : info@favri.org.vn Website : http://favri.org.vn

Top