Hội nghị truyền thông nâng cao nhận thức về nông sản thực phẩm sạch, an toàn và ra mắt chuyên trang Nông sản an toàn Hà Nội

Chiều ngày 27-8, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội đã tổ chức hội nghị truyền thông nâng cao nhận thức về thực phẩm sạch, an toàn và ra mắt trang nông sản an toàn Hà Nội tại địa chỉ: nongsanantoan.gov.vn 

Mc tiêu ca Hi ngh nhm đy mnh công tác truyn thông nâng cao nhn thc cng đng v nông sn thc phm sch, an toàn và đ cao vai trò ca truyn thông trong vic nâng cao nhn thc, kết ni tiêu th sn phm nông sn sch, an toàn.

Trong hi ngh, bà Mamiya Chiyo đng trưng đơn v thc hin d án Jica“Tăng cưng đ tin cy trong lĩnh vc sn xut cây trng an toàn ti khu vc min Bc” đã đ cp đến vai trò và tm quan trng ca công tác tuyên thông trong vic nâng cao nhn thc v kết ni tiêu th sn phm nông sn sch, an toàn và bà đã chia s kinh nghim ca chuyên gia Nht Bn v s cn thiết ca vic xây dng trang nông sn an toàn đ qung bá và kết ni.

180829 Hoi nghi truyen thong 3

Bà Mamyia Chiyo đã chia s kinh nghim ca chuyên gia Nht Bn v s cn thiết ca vic xây dng trang nông sn an toàn đ qung bá và kết ni.

Bà Phm Th Lý, giám đc Trung tâm H tr doanh nghip va và nh Vit Nam đã hưng dn kinh nghim nhn din sn phm nông sn sch, an toàn bng mã truy sut đin t QR Code.

Đi din phòng Thông tin truyn thông và Xúc tiến nông nghip ca Trung tâm xúc tiến đu tư, thương mi, du lch (HPA) đã gii thiu, ra mt trang Nông sn an toàn Hà Ni ti đa ch: https://nongsanantoanhanoi.gov.vn. Đây là trang thông tin vi nhiu tin ích phc v công tác nghiên cu ca các nhà khoa hc, các nhà kết ni th trưng nông sn, bà con nông dân các vùng min khu vc phía Bc, các doanh nghip đu tư trong lĩnh vc nông nghip có cơ hi gii thiu qung bá nông sn an toàn sn xut theo mô hình công ngh cao, công ngh sinh thái (123 mô hình ng dng nông nghip công ngh cao; 71 cơ s sn xut rau đt tiêu chun VietGAP trên đa bàn Hà Ni; 07 cơ s sn xut rau đưc Jica h tr ti các tnh Hà Nam, Hưng Yên và Hi Dương và mt s cơ s sn xut rau đt tiêu chun VietGAP ti các tnh lân cn như Vĩnh Phúc, Hi Dương, Hưng Yên; Thông tin v h thng các đim phân phi thc phm trên đa bàn Hà Ni….). Trang thông tin này cũng tr giúp các qun huyn qun lý nhà sn xut và nhà phân phi trên đa bàn d dàng hơn trưc. Đng thi trang nông sn an toàn s giúp công tác kết ni, h tr cho các cơ s sn xut, doanh nghip có uy tín gii thiu sn phm nông sn, hàng hóa an toàn cht lưng, rõ ngun gc xut x ti ngưi tiêu dùng Th đô t đó kết ni các chui giá tr t sn xut đến doanh nghip phân phi, tiêu th sn phm bn vng. Trang web này là kết qu ca s phi hp cht ch gia HPA và d án Jica.

Đi din S Nông nghip và Phát trin nông thôn Hà Ni; Đi din doanh nghip, đi din nhà phân phi Big Green, ch tch Câu lc b N tiêu dùng Hà Ni và Đi din cơ quan truyn thông đã phát biu v tm quan trng ca Hi ngh này cũng như s ra đi ca trang thông tin ý nghĩa và thiết thc.

TS.Nguyn Th Tân Lc

Nguồn: Viện Nghiên cứu Rau quả

Trang thông tin điện tử của Viện nghiên cứu Rau quả
Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại : 84-024.38276254 - Fax : 84-024.38276148
Email : info@favri.org.vn Website : http://favri.org.vn

Top